Podstawowe strategie kłamania i nieszczerości - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Podstawowe strategie kłamania i nieszczerości.
Ludzie używający kłamstwa jako sposobu / narzędzia rozwiązywania problemów zwykle stosują kilka tych samych strategii kłamania / nieszczerości. Oczywiście mówimy tutaj o w pełni świadomym kłamstwie i realizowanej z premedytacją strategii osiągnięcia określonego celu.

Celem tym może być wprowadzenie okłamywanego przez kłamcę w błąd, ale także cel może być dużo dalej a samo kłamstwo jest jednym z wielu kroków do osiągnięcia tego celu.

Zasadniczo kłamstwo zawsze ma swój cel, choć nie zawsze jest to cel doniosły. Cel kłamstwa nie musi być także związany z treścią kłamstwa. Czasem celem kłamliwej odpowiedzi na pytanie jest szybkie zamknięcie rozmowy nie ze względu na jej temat a na np. brak czasu kłamiącego lub jego zmęczenie.

Czasem kłamstwo jest to także skutkiem oceny poziomu intelektualnego okłamywanego przez kłamcę. Prostą, acz kłamliwą odpowiedź przekazujemy rozmówcy który w naszej ocenie nie zrozumiałby prawdziwego wyjaśnienia.


Wśród wspomnianych strategii kłamania wyróżnić można:

- Kłamstwo polegające na ukrywaniu prawdy,
- Kłamstwo polegające na fałszowaniu emocji,
- Kłamstwo polegające na uwiarygodnianiu fałszywych faktów,
- Kłamstwo polegające na manipulowaniu przekazem faktów.KŁAMSTWO POLEGAJĄCE NA UKRYWANIU PRAWDY

Kłamstwo polegające na ukrywaniu prawdy to strategia w której nie przedstawia się prawdy jako takiej. Świadomie i z premedytacją wprowadza się drugą osobę w błąd. Celem takiej strategii jest chęć zdobycia kontroli nad sytuacją. Ukrycia niewygodnych informacji. Objawem może być np. tzw. słowotok prowadzący w konsekwencji do zmiany tematu rozmowy i pomijający niechciane pytania lub udzielający na nie zdawkowych i niewiele wnoszących odpowiedzi zalewanych natychmiast masą informacji dotyczących innego tematu.

Odmianą tej strategii jest niemówienie prawdy poprzez milczenie. Z reguły nie jest to dosłowne milczenie. Najczęściej występuje jako tłumaczenie się niewiedzą, luką w pamięci, chęć podania informacji w momencie „przypomnienia sobie” szczegółów sytuacji itp.


KŁAMSTWO POLEGAJĄCE NA FAŁSZOWANIU EMOCJI

Taki sposób kłamstwa może polegać np. na maskowaniu swoich rzeczywistych emocji i przez to jest stosunkowo wygodny dla kłamiącego gdyż nie wymaga podejmowania aktywności mających na celu powiedzenie kłamstwa. Dzięki temu jest mniej skomplikowany. Pasywność tego sposobu okłamywania jest korzystna dla osoby, która ukrywa w ten sposób emocje. Jest to działanie świadome i intencjonalne.

Fałszowanie emocji opiera się na ekspresji nieadekwatnej do sytuacji. Może mieć ona dwie motywacje. Pierwsza, gdzie ten sposób kłamstwa jest swoistym mechanizmem obronnym, w którym występuje nadanie przeżyciom innej treści. Moment ten, określany jest mianem „reakcji upozorowanej”. Znacznie większą skuteczność ma tutaj pozorowanie emocji pozytywnych (np. śmiech, radość), aniżeli emocji negatywnych (strach, gniew).

Innym sposobem fałszowania emocji jest wczuwanie się w swoją (odgrywaną) rolę, dzięki czemu kłamca jest w stanie emanować emocjami, które sam tworzy. Niniejsza technika wymaga dobrego warsztatu aktorskiego i umiejętności faktycznego wcielenia się (wczucia) w odgrywaną postać.

Kłamstwem opartym na fałszowaniu emocji jest także fałszywa atrybucja, która polega na informowaniu innych osób o nieprawdziwych przyczynach przeżywanych prawdziwych emocji. Odczuwalna emocja jest taka sama, jednak zmienia się jej umotywowanie, geneza i kontekst.


KŁAMSTWO POLEGAJĄCE NA UWIARYGODNIANIU FAŁSZYWYCH FAKTÓW

Kolejną wymienioną grupą strategii kłamstw jest uwiarygodnianie fałszywych faktów. Charakteryzuje ją przede wszystkim brak szczegółów, zastępowanie zdarzeń, kłamstwa narracyjne, uwiarygodnianie strategiczne. Strategia braku szczegółów polega na tworzeniu historii, w których nie ujawnia się szczegółów danego zajścia.

Strategia zastępowania zdarzeń natomiast polega na przywoływaniu z przeszłości podobnych zajść, zdarzeń, jednak dochodzi tutaj aspekt zmiany niewygodnych, bądź niepasujących do całości szczegółów.

Strategia kłamstwa narracyjnego oparta jest na założeniach, że człowiek łatwiej przyswaja i rozumie historie, w których cele bohatera są podawane na początku, a nie na końcu historii; że ludzie prościej zapamiętują zależności między celami bohaterów a opisywanymi epizodami (wątki niezrozumiałe są pominięte i zapomniane przez odbiorców danej historii); oraz gdy słuchacze znają cel bohatera, w sposób nieświadomy uzupełniają luki pamięci historii nieprawdziwymi faktami, które pasują do celu.

Ostatnią podgrupą strategii uwiarygodniania fałszywych faktów jest uwiarygodnianie strategiczne. W tej taktyce kłamca działa w szerokiej perspektywie czasowej. Sama sytuacja kłamstwa i klimat jaki tworzy osoba okłamująca jest wcześniej przemyślane i starannie przygotowane. Występuje tutaj pewna sekwencyjność zachowań, w których kłamca rozkłada swoje działania odpowiednio w czasie.


KŁAMSTWO POLEGAJĄCE NA MANIPULOWANIU PRZEKAZEM FAKTÓW

Kolejną strategią jest manipulowanie przekazem faktów, gdzie można wyróżnić fałszywą prawdomówność oraz stosowanie półprawd.
Fałszywa prawdomówność stanowi niezwykle wyrafinowaną i niebezpieczną kompilacje zachowań. Polega ona na tym, że przedstawiamy mówimy prawdę, czyniąc to w taki sposób, że traci ona na swojej wiarygodności, lub wygląda humorystycznie i odbierana jest jako żart. Jest to niestety bardzo trudne do wykrycia.

Kolejną metodą w kategorii manipulowania przekazem faktów są tzw. półprawdy, w których wyróżnia się następujące techniki:

podstęp błędnego wnioskowania – gdzie w sposób dwuznaczny wypowiada się swoje opinie;
presupozycja – czyli tzw. „mówienie między wierszami”, gdzie przedstawianie jakiegoś sądu daje nam możliwość zamaskowania kolejnego, np. "Jarek już nie nadużywa alkoholu" czyli "Jarek kiedyś był alkoholikiem".
aluzja – w której delikatne zwrócenie uwagi na coś, bez wypowiadania tego bezpośrednio.
insynuacja – niezgodne z prawdą przypisywanie lub wmawianie komuś pewnych postępków, myśli bądź intencji.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści